Organising Committee

  • Johnny Li (Co-chair)
  • Shuanming Li (Co-chair)
  • David Dickson
  • Enrique Calderin
  • Ping Chen
  • Kevin Fergusson
  • Zhou Jin
  • Shane Wu
  • Rui Zhou